Černošice
Černošice

Osvědčování rodného čísla

Žádost o osvědčení rodného čísla lze podat v případě, že nositel rodného čísla nemůže prokázat, že mu bylo přiděleno rodné číslo žádným z dokladů o rodném čísle.

  Dokladem o rodném čísle je

 • rodný list, oddací list nebo úmrtní list, na němž je uvedeno rodné číslo nositele rodného čísla

 • samostatný doklad o přiděleném rodném čísle vydaný a potvrzený příslušným výdejovým místem nebo doklad o přiděleném rodném čísle vydaný Českou správou sociálního zabezpečení před 1. lednem 2003

 • občanský průkaz

 • cestovní doklad, pokud je v něm uvedeno rodné číslo

 • průkaz o povolení k pobytu cizince, potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky občana Evropské unie, průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie a průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie, nebo

 • průkaz povolení k pobytu azylanta nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany.

  Žádost o osvědčení rodného čísla může podat

 • nositel rodného čísla, nebo

 • jeho zákonný zástupce, nebo

 • zástupce za základě plné moci

Žádost o osvědčení rodného čísla lze podat osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy.

Žádost o osvědčení rodného čísla se podává u Ministerstva vnitra, odboru správních činností, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4. Žádost lze rovněž podat prostřednictvím kteréhokoliv obecního úřadu na území České republiky nebo zastupitelského úřadu České republiky v cizině.

  Žádost o osvědčení rodného čísla musí obsahovat

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, místo a okres narození nositele rodného čísla, o osvědčení jehož rodného čísla je žádáno; u nositele rodného čísla narozeného v cizině místo narození a stát, na jehož území se narodil

 • označení výdejového místa, které nositeli rodného čísla rodné číslo, o jehož osvědčení je žádáno, přidělilo, pokud je výdejové místo žadateli známo

 • charakteristiku skutečností, pro něž je podávána žádost o osvědčení rodného čísla

 • adresu místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině nositele rodného čísla, o osvědčení jehož rodného čísla je žádáno; podává-li za nositele rodného čísla žádost jeho zákonný zástupce, uvede se též jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině zákonného zástupce nositele rodného čísla

 • datum sepsání žádosti

 • podpis nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, popř. zástupce na základě plné moci, který žádost o osvědčení rodného čísla podává

Žádost o osvědčení rodného čísla lze podat na předepsaném tiskopise nebo jinou volnou písemnou formou. Tiskopis žádosti o osvědčení rodného čísla žadatel obdrží u úřadu, u kterého lze žádost podat.

Výše poplatku za osvědčení rodného čísla činí 100,- Kč, platba se uskutečňuje formou kolkové známky nebo převodem na příjmový účet. Správní poplatek je splatný buď při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením úkonu.

  Kde situaci řešit:

Podskalská 19, Praha 2, správní odbor, 1.patro

Karlštejnská 259, Černošice, správní odbor

Za tuto stránku odpovídá Marcela Růžičková

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie