Černošice
Černošice

Příjmení po rozvodu manželství

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

  Kdo podává žádost

  • Rozvedený/á manžel/ka, který/á při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela

  Jak a kam se obrátit

Oznámení učiňte písemně nebo ústně do protokolu.

Oznámit písemně nebo ústně do protokolu na kterémkoli matričním úřadu.

Bylo-li manželství uzavřeno v cizině, lze učinit oznámení také prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině, anebo přímo u zvláštní matriky.

  Co musíte předložit

Rozvedený manžel předloží matričnímu úřadu

  • platný úřední průkaz, kterým prokáže svoji totožnost

  • oddací list

  • doklad o rozvodu manželství s údajem o nabytí právní moci (oddací list nemusí předkládat v případě, že oznámení činí u matričního úřadu v místě uzavření manželství)

Předkládá-li rozvedený manžel cizozemské doklady, je třeba, aby tyto měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Pravomocné cizozemské rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.

  Poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

  Lhůty pro vyřízení

Změnu příjmení je třeba oznámit do jednoho měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu. Pokud občan zmešká jednoměsíční lhůtu po rozvodu, může požádat o povolení změny příjmení. Správní poplatek v tomto případě je 100 Kč.

Manžel, který přijal dřívější příjmení, je oprávněn i povinen užívat toto příjmení, a to od doby, kdy bylo vydáno matričním úřadem, který oznámení přijal, potvrzení o této skutečnosti.

  Další činnosti

Po přijetí dřívějšího příjmení nebo upuštění od užívání společného příjmení je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu.

  Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o zamítnutí oznámení o přijetí zpět svého dřívějšího příjmení nebo upuštění od společného příjmení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, odvolání se podává odvolacímu orgánu prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

Za tuto stránku odpovídá Marcela Růžičková

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie