Černošice
Černošice

Územní rozhodnutí


Základní informace

 • Jedná se o územní rozhodnutí pro umístění stavby na pozemku. Bývá vydáno jako výsledek územního řízení vedeného stavebním úřadem podle stavebního zákona. Na jeho základě lze vydat stavební povolení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

 • Žadatel nebo jím pověřená zplnomocněná osoba – zástupce

Podmínky a postup řešení

 • Žádost musí být v souladu s ustanovením § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších zákonů. Navrhovatel musí doložit požadované doklady a dokumentaci.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

 • Podáním písemné žádosti s požadovanými doklady - formuláře

Žádost je možné podat:

 • zaslat poštou na adresu stavebního úřadu
 • osobně na podatelně úřadu na pracovišti v Černošicích i v Praze
 • elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • vyplněnou žádost
 • doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě (nelze-li tuto informaci zjistit z katastru nemovitostí). Není-li pozemek ve vlastnictví stavebníka, pak doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo alespoň souhlas jeho vlastníka
 • dokumentaci pro územní rozhodnutí, zpracovanou autorizovanou osobou v rozsahu podle § 1a-1d a příloh č. 1-4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • závazná stanoviska dotčených orgánů
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
 • případně smlouvy s vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury na vybudování nové nebo úpravu stávající infrastruktury

Formuláře

 • Použití formuláře je povinné.
 • Formulář žádosti obdržte na stavebním úřadu, nebo ho můžete stáhnout zde

Správní a jiné poplatky

 • Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
  • ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 1000 Kč
  • ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 5000 Kč
  • ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500 Kč
  • ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží 1000 Kč a 500 Kč za čtvrté a každé další stání , nejvýše 5000 Kč
  • ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b) 1000 Kč
  • ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 20 000 Kč
  • ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300 Kč
  • ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) 3000 Kč
 • Vydání rozhodnutí o změně využití území
  • do výměry 5000 m2 včetně 1000 Kč
  • nad výměru 5000 m2 3000 Kč
 • Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 1000 Kč
 • Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 2000 Kč
 • Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 5000 Kč

Doplňující informace ke stanovení poplatku

 • Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou umisťováno více staveb,které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
 • Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 • Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 • Za uzavření veřejnoprávní smlouvy vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 • Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 • Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 • Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky,popřípadě této položky a položky 18.
 • Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.

Poplatek je možno zaplatit:

 • hotově v pokladní hodiny na pokladně úřadu
 • bezhotovostně složenkou nebo převodem z účtu navrhovatele - podmínkou je uvedení variabilního symbolu přiděleného stavebním úřadem

Zaplacení správního poplatku je nezbytné doložit před vydáním rozhodnutí nebo souhlasu.

Lhůty pro vyřízení

 • v jednodušších případech ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti
 • ve složitějších případech do 90 dnů ode dne podání žádosti
 • do lhůt pro vydání rozhodnutí se nezapočítávají dny v době přerušení řízení (např z důvodu doplnění neúplného podání, nebo vyřešení podmiňujícího řízení, apod.)

Další účastníci

Účastníci územního řízení - § 85 stavebního zákona:

 • Žadatel
 • Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
 • Vlastník pozemku nebo stavby, na kterém má být záměr uskutečněn
 • Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
 • Osoby podle zvláštního právního předpisu (občanská sdružení)

Opravné prostředky

 • Opravné prostředky proti územnímu rozhodnutí se dělí na řádné – odvolání a mimořádné - přezkum a obnova řízení. Odvolání je možné podat k rozhodnutí, které ještě nenabylo právní moci, t.j. v období 15 dní po jeho doručení účastníku řízení, pokud správní orgán neurčí jinak. Přezkum nebo obnova řízení je možná pouze u pravomocných rozhodnutí.

 

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 12:00 hodin - předchozí domluva s referentem nutná

Prosíme návštěvníky stavebního úřadu, aby si ve dnech mimo pondělí a středu předem telefonicky nebo emailem ověřili přítomnost referenta, který má jejich území na starosti


Riegrova 1209, Černošice, odbor stavební úřad

                                                                                  Za tuto stránku odpovídá P. Pelešková

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mokropeský masopust