Černošice
Černošice

Územní rozhodnutí


Základní informace

 • Jedná se o územní rozhodnutí pro umístění stavby na pozemku. Bývá vydáno jako výsledek územního řízení vedeného stavebním úřadem podle stavebního zákona. Na jeho základě lze vydat stavební povolení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

 • Žadatel nebo jím pověřená zplnomocněná osoba – zástupce

Podmínky a postup řešení

 • Žádost musí být v souladu s ustanovením § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších zákonů. Navrhovatel musí doložit požadované doklady a dokumentaci.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

 • Podáním písemné žádosti s požadovanými doklady - formuláře

Žádost je možné podat:

 • zaslat poštou na adresu stavebního úřadu
 • osobně na podatelně úřadu na pracovišti v Černošicích i v Praze
 • elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • vyplněnou žádost
 • doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě (nelze-li tuto informaci zjistit z katastru nemovitostí). Není-li pozemek ve vlastnictví stavebníka, pak doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo alespoň souhlas jeho vlastníka
 • dokumentaci pro územní rozhodnutí, zpracovanou autorizovanou osobou v rozsahu podle § 1a-1d a příloh č. 1-4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • závazná stanoviska dotčených orgánů
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
 • případně smlouvy s vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury na vybudování nové nebo úpravu stávající infrastruktury

Formuláře

 • Použití formuláře je povinné.
 • Formulář žádosti obdržte na stavebním úřadu, nebo ho můžete stáhnout zde

Správní a jiné poplatky

 • Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
  • ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 1000 Kč
  • ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 5000 Kč
  • ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500 Kč
  • ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží 1000 Kč a 500 Kč za čtvrté a každé další stání , nejvýše 5000 Kč
  • ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b) 1000 Kč
  • ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 20 000 Kč
  • ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300 Kč
  • ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) 3000 Kč
 • Vydání rozhodnutí o změně využití území
  • do výměry 5000 m2 včetně 1000 Kč
  • nad výměru 5000 m2 3000 Kč
 • Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 1000 Kč
 • Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 2000 Kč
 • Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 5000 Kč

Doplňující informace ke stanovení poplatku

 • Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou umisťováno více staveb,které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
 • Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 • Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 • Za uzavření veřejnoprávní smlouvy vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 • Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 • Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 • Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky,popřípadě této položky a položky 18.
 • Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.

Poplatek je možno zaplatit:

 • hotově v pokladní hodiny na pokladně úřadu
 • bezhotovostně složenkou nebo převodem z účtu navrhovatele - podmínkou je uvedení variabilního symbolu přiděleného stavebním úřadem

Zaplacení správního poplatku je nezbytné doložit před vydáním rozhodnutí nebo souhlasu.

Lhůty pro vyřízení

 • v jednodušších případech ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti
 • ve složitějších případech do 90 dnů ode dne podání žádosti
 • do lhůt pro vydání rozhodnutí se nezapočítávají dny v době přerušení řízení (např z důvodu doplnění neúplného podání, nebo vyřešení podmiňujícího řízení, apod.)

Další účastníci

Účastníci územního řízení - § 85 stavebního zákona:

 • Žadatel
 • Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
 • Vlastník pozemku nebo stavby, na kterém má být záměr uskutečněn
 • Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
 • Osoby podle zvláštního právního předpisu (občanská sdružení)

Opravné prostředky

 • Opravné prostředky proti územnímu rozhodnutí se dělí na řádné – odvolání a mimořádné - přezkum a obnova řízení. Odvolání je možné podat k rozhodnutí, které ještě nenabylo právní moci, t.j. v období 15 dní po jeho doručení účastníku řízení, pokud správní orgán neurčí jinak. Přezkum nebo obnova řízení je možná pouze u pravomocných rozhodnutí.

 

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 12:00 hodin - předchozí domluva s referentem nutná

Prosíme návštěvníky stavebního úřadu, aby si ve dnech mimo pondělí a středu předem telefonicky nebo emailem ověřili přítomnost referenta, který má jejich území na starosti


Riegrova 1209, Černošice, odbor stavební úřad

                                                                                  Za tuto stránku odpovídá P. Pelešková

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Romantická řeka: Foto Petr Kubín