Černošice
Černošice

Připravené projekty - OLD


Pro informaci viz také: Strategické záměryNeúspěšné žádosti o dotace - odložené projekty

 

Informace k jednotlivým projektům

 

Doplnění sociálního zařízení do sportovního školního areálu Černošice
"Buňky u oválu"

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Doplnění sociálního zařízení do sportovního školního areálu Černošice
 • Žádost o podporu podána dne 14. 2. 2020 z programu MMR ČR PODPORA ROZVOJE REGIONŮ 2019+ v rámci vypsané výzvy na podporu obnovy sportovní infrastruktury
 • Registrační číslo projektu: 34144-71EB5-DAD38-C6BBD-F6A5A-0F53A-E6FB2-9B19A
Stručný popis projektu

Předmětem dotace je doplnění sociálního zařízení pro sportovní areál ZŠ Černošice, který byl dokončen v roce 2019. Nový objekt sociálního zařízení je primárně určený pro hodiny tělesné výchovy žáků ZŠ, v mimoškolní době bude sloužit pro volnočasové aktivity a dále pro využití atletickým klubem DIPOLI. Je navržen z výrobků plnících funkci stavby (buňky) a obsahuje šatny a sprchy oddělené pro chlapce a dívky, WC včetně bezbariérového řešení, klubovnu, čajovou kuchyňku, úklidovou komoru a zádveří. Součástí řešení vstupu do objektu je venkovní dřevěná terasa s rampou umožňující bezbariérový přístup. Buňky budou napojeny na přípojky inženýrských sítí realizovaných již dříve při výstavbě sportovního areálu ZŠ (kanalizace, voda, elektro). Fasáda celého objektu bude sjednocena dřevěným obkladem. Z provozních důvodů budou současně s ohledem na navrženou dispozici objektu sociálního zařízení přemístěny dvě stávající buňky (krytý přístřešek a sklad) k západnímu štítu navrženého objektu.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
MMR ČR, Podpora rozvoje regionů  2019+, podprogram: 117D822 Podpora obcí s 30001-10000 obyvateli, dotační titul: 117D8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury, poř. číslo: 111212
 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 2 926 295 Kč
Požadovaný příspěvek : 1 755 776 Kč
Spoluúčast města: 1 170 519 Kč
 
Termíny realizace projektu:
Realizace je plánována v roce 2020. V současné době byla podána žádost o dotaci.

 

Výstavba kanalizace a rozvodné sítě pitné vody v lokalitě
Osada Zátoky radosti a  ulice U Vodárny v Černošicích

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Výstavba kanalizace a rozvodné sítě pitné vody v lokalitě Osada Zátoky radosti
  a ulice U Vodárny v Černošicích
 • Žádost o podporu podána dne 31. 1. 2020 z programu SFŽP „Vodovody a kanalizace“ v rámci vypsané  výzvy č. NPŽP 4/2019-1.3.C/D, 1.6.B
 • Registrační číslo projektu: 1190400256
Stručný popis projektu

Předmětem projektu je vybudování nových rozvodů (tj. rozšíření stávající sítě) vodovodů a kanalizace ve městě Černošice, a to v lokalitě U Vodárny a v Osadě Zátoka radost. Jako hlavní aktivita projektu je vytčena oblast 1.3.C "kanalizace", jelikož v souboru aktivit finančně převažuje. Pro zajištění kanalizace je třeba v podprojektu "Zátoka Radosti" vzhledem k výškovému převýšení předmětné lokality vybudovat přečerpávací stanici. Druhou, neméně důležitou, aktivitou projektu je ve stejných lokalitách vybudovat vodovody (aktivita 1.6.B). Lokality jsou dlouhodobě vytčené jako prioritní pro dobudování sítí. Vzhledem k suchu je třeba napojení obyvatel na vodovod, aby bylo zajištěno množství a kvalita pitné vody. Napojení na kanalizaci má potenciál zlepšení životního prostředí.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
SFŽP v rámci Národního programu ŽP, výzva č. 4/2019, prioritní oblast 1.Voda, Podoblasti podpory 1.3 Čistota povrchových i podzemních vod; 1.6 Zdroje vody a zlepšení dodávek pitné vody
 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 9 087 565,10 Kč
Požadovaný příspěvek (63,75 %) : 5 793 322,75 Kč
Spoluúčast města: 3 294 242,35 Kč
 
Termíny realizace projektu:
Realizace je plánována v roce 2020, celý projekt má být dokončen do 31. 12. 2022. V současné době byla podána žádost o dotaci.

 

Rekonstrukce IT učebny v ZŠ v Černošicích

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Rekonstrukce učebny informatiky ZŠ Černošice
 • Žádost o podporu podána dne 11. 11. 2019 z programu IROP v rámci vypsané  3. výzvy MAS  Karlštejnsko - Občanská vybavenost
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011504,
  Žádost o podporu splnila podmínky způsobilosti k financování, dne 17. 4. 2020 byl vydán právní akt (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Stručný popis projektu
Jedná se o investiční akci, která řeší obnovu infrastruktury ZŠ ve městě Černošice ve vazbě na zvýšení kvality základního vzdělávání v oblasti digitálních technologií a přírodních věd pomocí rekonstrukce a modernizace odborné učebny informatiky v základní škole vč. rozšíření jejích funkcionalit z oblasti digitálních technologií a vybavení interiéru.
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 3 MAS Karlštejnsko
 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 1 247 886,00 Kč
Požadovaný příspěvek : 1 185 491,70 Kč
Spoluúčast města:     62 394,30 Kč
 
Termíny realizace projektu:

Realizace je plánována na období letních prázdnin, celý projekt má být dokončen do října 2020. V průběhu června byli na základě výběrových řízení vybráni jednotliví dodavatelé, a to zhotovitel stavby společnost ZIMERSTAV, s.r.o. za celkovou cenu 501 416,- Kč vč. DPH, dále dodavatelé vybavení interiéru (nábytek, tabule apod.) společnost ARBYD CZ, s.r.o za celkovou cenu 305 668,- Kč vč. DPH) a vybavení učebny  IT technikou (server, výukový software, monitory apod.)  společnost Network4u, s.r.o. za celkovou cenu 337 672,- Kč vč. DPH. Výkon funkce TDI a koordinátora BOZP zajištuje  pan Petr Špaček.

 
 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Žádost o podporu byla podána v rámci IROP 28. 4. 2016, nicméně byla zamítnuta. 
 • Žádost o podporu byla podána do výzvy č. 2 MAS Karlštejnsko "Dopravní infrastruktura", hodnocení  žádosti proběhlo úspěšně, dne 10. 12. 2019 byl vydán právní akt (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
 • Název projektu: Bezpečné chodníky - chodník Říční v Černošicích
 • Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011765
   

Stručný popis projektu:

Projekt řeší vybudování nového chodníku v ulici Říční (oproti původní žádosti neřeží chodník v ul. Dr. Janského, ani chodník při Zd. Lhoty). Projekt má zlepšit bezpečnost dopravy (především pohyb dětí k základní škole) a přístup k zastávce železniční dopravy. Účelem stavby je zajištění bezbariérovosti chodníků a navázání na stávající síť chodníků (tj. její rozšíření).

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Integrovaný regionální operační program prostřednictvím MAS Karlštejnsko, z.ú.

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:

1 064 316 Kč

Požadovaný příspěvek (95 %):

1 011 100,20 Kč

Spoluúčast města: 

    53 215,80 Kč

 
Termíny realizace projektu:

V červnu 2020 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, předpoklad realizace je během července a srpna t.r.  Smlouva o dílo na realizaci prací byla uzavřena dne 24. 6. 2020 se společností ZIMERSTAV, s.r.o. ve výši 966 597,03- Kč vč. DPH. Výkon funkce TDI a koordinátora BOZP zajištuje  pan Petr Špaček.

 

Rekonstrukce zpevněných ploch hasičské zbrojnice Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Rekonstrukce zpevněných ploch hasičské zbrojnice Černošice
 • První žádost o podporu podána na řídící orgán dne 8.9.2016.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0./0.0/16_055/0001957, projekt byl zamítnut z důvodu nesplnění věcných kritérií. 
 • Druhá žádost o dotaci podána na MAS Karlštejnsko, z.ú. 27. 2. 2019, dne 15. 4. 2020 splnila podmínky způsobilosti k financování po doplnění; nyní se čeká na vydání právního aktu
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011149
Stručný popis projektu
V rámci projektu má být rekonstruován dvůr hasičské zbrojnice (dle zpracované projektové dokumentace). Stávající povrch má být nahrazen novým, který bude odpovídat technickým parametrům pro danou zátěž, které je vystaven. Stávající zpevněné plochy neodpovídají nárokům provozu hasičské zbrojnice.
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/
 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 2 630 000 Kč
Požadovaný příspěvek : 2 360 000 Kč
Spoluúčast města:    270 000 Kč
 
Termíny realizace projektu:

V květnu 2020 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, předpoklad realizace červen až srpen 2020. Smlouva o dílo na realizaci prací byla uzavřena dne 15. 6. 2020 se společností JPR Realizace s.r.o ve výši 1 399 970,- Kč vč. DPH. Výkon funkce TDI a koordinátora BOZP zajištuje  Ing. Libor Hrdoušek ze společnosti ra15 a.s.

 
 
Územní systém ekologické stability ORP Černošice
 
Stručný popis projektu

V rámci projektu má dojít k obnově podkladů ÚSES, které jsou jedním z podkladů zpracování územně plánovací dokumentace. Realizací projektu má dojít k posílení funkčnosti krajinných struktur a prvků a snaze o celistvost těchto podkladů, především na hranicích správních obvodů.

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Životní prostředí, Výzva č. 05_17_052
 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 2 320 000 Kč
Požadovaný příspěvek :  1 967 500 Kč
Spoluúčast města:    352 500 Kč

 

Termíny realizace projektu:

Podání projektu je možné do ledna 2020, realizace do roku 2023. Záměrem města je podání projektu nejpozději ve 3. čtvrtletí 2019. V současné době se vzhledem k personálnímu vytížení Odboru životního prostředí hledá způsob řešení projektu. Je zpracován mapový podklad, probíhá studium metodiky a dalších dokumentů potřebných k realizaci akce.
 

podpora

 

Polopodzemní kontejnery - stávající i nová místa pro separaci odpadu

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

Žádost o dotaci nebyla podána.

Stručný popis projektu
Záměrem je modernizace sběrných míst tak, aby umožňovala sběr většího množství materiálu (snížení počtu vývozů a méně odpadů v okolí kontejnerů), byla estetičtější a méně hlučná. Ve vytipovaných lokalitách s nedostatkem sběrných míst má dojít k vybudování nových "hnízd" na separovaný odpad. 
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
OPŽP, 69. výzva (2017) a 104. výzva (2018)
 
Náklady celkem (předpokládané):
Náklady celkem: 400 - 800 tis. Kč na 1 sběrné místo dle velikosti (počtu kontejnerů) a náročnosti uložení (úpravy terénu a zabudování)
 
Termíny realizace projektu:
Původním záměrem bylo podání žádosti o dotaci do výše zmíněných výzev. Nakonec však bylo od záměru ustoupeno (usnesení Rady města ze dne 27. 8. 2018), pro přemíru dotačních kritérií a povinných příloh, jejichž zpracování by bylo časově, personálně i finančně náročné a pro samotný záměr nepodstatné. Zároveň by bylo nutné deklarovat a dodržet zvýšení sběru separovaného odpadu o mnoho tun, což neumíme odhandout, zaručit a nechceme se tímto kritériem vázat (statistiky z minulých let značně kolísají). Zároveň teprve bude vypracováván nový Plán odpadového hospodářství v rámci Svazku obcí RDB, který může do problematiky zasáhnout.
 
Vhodnějším řešením se tedy jeví poustpná realizace z vlastních zdrojů, bez dotačních závazků a přemrštěné zbytné administrativy. Umožní postupnou realizaci, přičemž má dojít nejprve k modernizaci kontejnerového stání v Karlické ulici, aby bylo možné zhodnotit výsledky a terpve s novými informacemi postupovat dále. 
 
Pro všechna vytipovaná místa byly zpracovány studie, přičemž 5 míst se v současné době rozpracovává do projektové dokumentace (lokalita Karlická, U Nádraží Mokropsy, Topolská /u Technických služeb/, Kladenská, U Pošty).
 
Studie: lokalita Karlická, U Pošty
 
 

Protipovodňová opatření a opatření pro retenci vody (připravuje se)

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

Zatím není.

Stručný popis projektu
Řešení možností protipovodňových opatření, zadržování vody (retenčních nádrží) aj. V současnosti se upravují projektové dokumentace dle požadavků poskytovatele dotace. Jejich současnou verzi je možné najít v sekci Drobné investiční záměry/Likvidace dešťových vod a protipovodňová ochrana.
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
OPŽP
 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:
Požadovaný příspěvek :
Spoluúčast města:
 
Termíny realizace projektu:
Dle aktuální výzvy.
 
 

Vozidlo s alternativním pohonem pro Odbor technických služeb

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Pořízení nového vozdla s alternativním pohonem - hybrid pro Odbor technických služeb
 • Žádost o podporu podána dotační autoritě 27. 8. 2018
Stručný popis projektu
Stávající osobní automobil OTS je ve špatném technickém stavu, přičemž investice do potřebných oprav nejsou dlouhodobě perspektivní. Proto má být v rámci obměny vozového parku pořízeno vozidlo nové. Na základě testování se uvažuje o pořízení hybridního vozidla, aby došlo k podpoře ekologicky šetrnějšího provozu a snižování provozních nákladů.
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Ministerstvo životního prostředí ČR, Národní program Životní prostředí, podporovaná aktivita 5.2.A Podpora alternativních způsobů dopravy, Výzva č. 21/2017
 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 442 900 Kč
Požadovaný příspěvek :   50 000 Kč
Spoluúčast města: 392 900 Kč
 
Termíny realizace projektu:
4. čtvrtletí 2018 / 1. čtvrtletí 2019
 
 

Vozidlo komunální techniky s alternativním pohonem pro město Černošice II.

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zatím není, podání žádosti o dotace je plánováno v nadcházející dotační výzvě.
Stručný popis projektu
V rámci projektu má dojít k pořízení jednoho vozidla komunální techniky - multikáry - s elektropohonem sloužícímu Odboru technických služeb jako náhrada za jedno ze stávajících vozidel, které již končí svou životnost. Předpokládá se ekologická šetrnost vozidla, snížení hlukové zátěže a snížení provozních nákladů.
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Ministerstvo životního prostředí ČR, Národní program Životní prostředí, podporovaná aktivita 5.2.A Podpora alternativních způsobů dopravy
 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 1 000 000 Kč
Požadovaný příspěvek :   500 000 Kč
Spoluúčast města:   500 000 Kč
 
Termíny realizace projektu:
Dle aktuální výzvy. Vyhlášení nové výzvy se očekává na přelomu roku.
 
 

Školní zahrada ZŠ Komenského

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zatím není.
Stručný popis projektu
Zahrada při ZŠ Komenského vyžaduje terénní úpravy a je školou plánováno vybudování altánu, osazení herními prvky, popř. bylinkovou zahrádkou.
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Národní program Životní prostředí
 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:
Požadovaný příspěvek:
Spoluúčast města:
 
Termíny realizace projektu:
Dle aktuální výzvy.
 
 

Vybudování nového městského hřbitova na Vráži

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • zatím není
Stručný popis projektu
Vzhledem k nedostatečné kapacitě stávajících hřbitovů je dlouhodobým záměrem vybudovat nový hřbitov. V současné chvíli se řeší hydrogeologický průzkum.
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Zatím není známa dotační autorita, která by přispívala na zbudování hřbitovů.
 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:
Požadovaný příspěvek:
Spoluúčast města:
 
Termíny realizace projektu:
 
 

Za tuto stránku odpovídá M. Formáčková

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie