Černošice
Černošice

Neúspěšné žádosti o dotaci

Odložené projekty, neúspěšné žádosti o dotaci


 

 

Informace k jednotlivým projektům

Pořízení nového výtahu pro DPS Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Pořízení nového výtahu pro DPS Černošice
 • Žádost o podporu byla podána 31.1.2018, číslo žádosti: HUF/SOC/034554/2018
Stručný popis projektu
V rámci projektu má dojít k výměně výtahu ve stávající výtahové šachtě v DPS Černošice za nový. Stávající výtah, který zde funguje od roku 2002, neumožňuje instalaci některých prvků, které jsou vyžadovány inspekční zprávou a vykazuje zvyšující se poruchovost a další závady, což obnáší neúměrné zvyšování provozních nákladů a snížený komfort a bezpečnost klientů. Nový výtah by zajistil moderní technologii odpovídající požadavkům platných norem, mírné zvětšení prostoru kabiny (podstatné pro manipulaci s invalidním vozíkem a dalšími kompenzačními pomůckami) a zvýšení bezpečnosti a komfortu klientů pečovatelské služby.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Středočeský kraj - Středočeský Humanitární fond, Tematické zadání "Sociální oblast", Program 2018
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 1 180 000 Kč
Požadovaný příspěvek :        1 000 000 Kč
Spoluúčast města:  180 000 Kč
Termíny realizace projektu:
Žádost o dotaci byla zamítnuta.

Bezpečné chodníky v Černošicích

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Bezpečné chodníky v Černošicích 
 • CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000786
 • žádost o dotaci podána prostřednictvím programu MS2014+ dne 28.4.2016
 • žádost o dotaci byla zamítnuta

Stručný popis projektu:
Projekt řeší vybudování nového chodníku v ulici Říční a Zdeňka Lhoty a rekonstrukci stávajícího nevyhovujícího chodníku v ulici Dr. Janského v Černošicích. Projekt umožní přístup ke 4 přechodům pro chodce, 9 místům pro přecházení a 1 autobusové zastávce. Projekt také zlepší přístup k zastávce železniční dopravy. Účelem stavby je zajištění bezbariérovosti chodníků.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
MMR ČR, Integrovaný regionální operační program, výzva č. 18- Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy- SC 1.2 

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:

Náklady celkem: 9 285 848,97 Kč
Požadovaný příspěvek: 8 171 807,37 Kč
Spoluúčast města: 1 114 041,60 Kč


 

 

Termíny realizace projektu:

Předpokládaný termín realizace projektu je v roce 2017.

projekt chodníku Dr. Janského

projekt chodníku Říční

projekt chodníku Zdeňka Lhoty

Vybudování venkovních toalet u Základní školy Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Vybudování venkovních toalet u Základní školy Černošice
 • Žádost o dotaci byla podána na MAS Karlštejnsko dne 3.2.2014 do Programu rozvoje venkova, Fiche č. 2 - Občanské vybavení a služby Karlštejnska
Stručný popis projektu
V rámci projektu budou vybudovány venkovní bezbariérové toalety u Základní školy Černošice o rozměrech 16 m2.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
MAS Karlštejnsko, Programu rozvoje venkova, Fiche č. 2 - Občanské vybavení a služby Karlštejnska
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 900 400,-Kč
Způsobílé náklady: 463 029,-Kč
Nezpůsobilé náklady: 437 371,-Kč
Požadovaný příspěvek :           370 423,-Kč

Spoluúčast města (nezpůsobilé +10% ze způsobilých nákladů):

  529 977, Kč

 

Poznámka: Na tento projekt se v roce 2015 podařilo získat dotaci z programu Ministerstva financí a bude realizován v roce 2016.

Oprava schodiště u ZUŠ Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Oprava schodiště u ZUŠ Černošice
 • Žádost o dotaci byla podána na Středočeský kraj dne 18.12.2013
Stručný popis projektu
Projekt počítá s kompletní opravou venkovního schodiště, při které budou ubourány jednotlivé stupně schodiště, očištěna a nově odizolována schodišťová deska. Nově budou vyzděny schodišťové stupně a schodišťové zídky, vydlážděny prostory podest. Dále dojde k opravě původního zábradlí.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Středočeský kraj
Fond: Kultury a obnovy památek
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 199 639 Kč
Požadovaný příspěvek :           150 000Kč
Spoluúčast města:    49 639 Kč

 

Opakovaná žádost o dotaci byla v roce 2016 úspěšná.

Oprava komunikací V Mýtě a Lermontova po živelní události v červenci 2011 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Oprava komunikací V Mýtě a Lermontova po živelní události v červenci 2011
 • Pořadové číslo : 67307
 • Žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR („MMR ČR“) dne 9. 11. 2011 
 • Dne 23.12. 2011byla žádost o dotaci zamítnuta.
Stručný popis projektu:

Předmětem žádosti o dotaci je oprava dvou místních komunikací, které byly poškozeny následkem intenzivních dešťů v červenci 2011. Rekonstrukce komunikací bude zahrnovat zhotovení nového asfaltového povrchu včetně konstrukčních vrstev o celkové ploše 1301 m2 v ulici V Mýtě a 308 m2 v ulici Lermontova.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Dotační titul – Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2011, podprogram       117D91200.
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast (bez DPH):
Náklady celkem: 3 492 367,- Kč
Požadovaný příspěvek 2 444 000,- Kč
Spoluúčast města 1 048 367,- Kč
Odkazy na doplňující informace:

Oprava komunikací Mostecká a Chebská po přívalových deštích v červenci 2011 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Oprava komunikací Mostecká a Chebská po příval. deštích v 7/2011
 • Pořadové číslo: 67308
 • Žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR („MMR ČR“) dne 9. 11. 2011. 
 • Dne 23. 12. 2011 byla žádost o dotaci zamítnuta.
Stručný popis projektu:
Předmětem žádosti o dotaci je oprava dvou místních komunikací, které byly poškozeny následkem intenzivních dešťů v červenci 2011. Rekonstrukce obou komunikací bude zahrnovat zhotovení nového asfaltového povrchu včetně konstrukčních vrstev o celkové ploše 474 m2  v ulici Mostecká a 701 m2 v ulicic Chebská.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Dotační titul – Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2011, podprogram: 117D91200.
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast (bez DPH):
Náklady celkem: 1 968 729,- Kč
Požadovaný příspěvek: 1 378 000,- Kč
Spoluúčast města:    590 729,- Kč
Odkazy na doplňující informace:

 Oprava komunikace Berounská poškozené nadměrnými dešti v červenci 2011

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Oprava komunikace Berounská poškozené nadměrnými dešti 7/2011
 • Pořadové číslo: 67309
 • Žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR („MMR ČR“) dne 9. 11. 2011. 
 • Dne 23. 12. 2011 byla žádost o dotacizamítnuta.
Stručný popis projektu:

Předmětem žádosti o dotaci je oprava místní komunikace, která byla poškozena následkem intenzivních dešťů v červenci 2011. Rekontsrukce komunikace bude zahrnovat zhotovení nového asfaltového povrchu včetně konstrukčních vrstev o celkové ploše 1 835 m2.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Dotační titul – Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2011, podprogram: 117D91200.
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast (bez DPH):
Náklady celkem: 3 070 073,- Kč
Požadovaný příspěvek: 2 149 000,- Kč
Spoluúčast města:    921 073,- Kč
Odkazy na doplňující informace:

 Oranžové hřiště pod základní školou

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Oranžové hřiště pod základní školou
 • Dne 9.5.2012 byla žádost o dotaci Sparvní radou Nadace Čez zamítnuta.
Stručný popis projektu:

V rámci projektu bude vybaveno nefunkční hřiště v ulici Pod školou. Hřiště bude vybaveno 12 kusy herních prvků: dvojhoupačka, malovací tabule Čmáralka, lanovka Vampírka, sestave hrádek Bobšík, trojhrazda, přeskakovací tyče (3 kusy), lavička s opěrkou (4 kusy). Pro město Černošice je důležitá zodpovědnost k životnímu prostředí, z tohoto důvodu byly vybrány herní prvky vyráběné z přírodních materiálů od společnosti Tomovy parky,s.r.o. Všechny vybrané herní prvky mají certifikát norem ČSN EN 1176, které zaručují bezpečnost pro děti.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Nadace Čez

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem 751 691,- Kč
Nadace ČEZ 751 691,- Kč

 

Zvýšení bezpečností pěší dopravy - bezbariérové chodníky pro ZŠ Mokropsy a MŠ Pod Ptáčnicí v Černošicích

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 

 • Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy - bezbariérové chodníky pro ZŠ Mokropsy a MŠ Pod Ptáčnicí v Černošicích
 • Dne 3. 7. 2012 byla žádost o dotaci zamítnuta.
Stručný popis projektu:

Projekt předpokládá výstavbu nových pěších komunikací včetně přechodů v ulici Pod Ptáčnicí a K Lesíku. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy a zpřístupnění pěší dopravy osobám se sníženou mobilitou v centru lokality Černošice - Mokropsy v okolí areálu základní školy, mateřské školy, železniční a autobusové zastávky.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Státní fond dopravní infrastruktury

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
 Náklady celkem 1 132 146,96 Kč
 Požadovaný příspěvek 792 502,82 Kč
 Spoluúčast města 339 644,09 Kč

Oranžové hřiště pod základní školou Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Oranžové hřiště pod základní školou Černošice
 • Žádost o dotaci byla elektronicky podána na Nadaci ČEZ dne 31. 1. 2013 do grantového řízení Oranžové hřiště 2013
 • Dne 4.3.2013 byla žádost o dotaci zamítnuta.
Stručný popis projektu:

Projektem bude realizováno hřiště s herními prvky, které budou rozvíjet pohybové schopnosti dětí a podporovat interakci s ostatními dětmi.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Nadace ČEZ, grantové řízení Oranžové hřiště 2013

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
 Náklady celkem   1 800 000 Kč
 Požadovaný příspěvek 1 800 000 Kč

Rekonstrukce ulice Karlická

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rekonstrukce ulice Karlická
 • Žádost o příspěvek podána na ROP Střední Čechy dne 4. 1. 2013 dle výzvy č. 68 (prioritní osa 15.1. doprava ,oblast podpory 1.1. regionální dopravní infrastruktura)
 • Dne 30.5.2013 město obdrželo z ROP oznámení o zamítnutí projektu z důvodu nižšího bodového ohodnocení v porovnání s ostatními předloženými žádostmi
Stručný popis projektu:

Projektem dojde k rekonstrukci ulice Karlická, včetně přilehlých chodníků, vybudování zpomalovacích prahů v křižovatkách a před vstupem do areálu mateřské školky, vybudování nového veřejného osvětlení a nových parkovacích míst u vstupu do areálu mateřské školy, vše s ohledem na zajištění zvýšené bezpečnosti chodců v lokalitě se zvlášť silným pěším provozem.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

ROP NUTS II Střední Čechy, operační program CZ.1.15, výzva č. 68

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem   6 628 642,54 Kč
Požadovaný příspěvek 4 375 973,22 Kč
Nezpůsobilé výdaje      592 817,29 Kč
Spoluúčast města 1 659 852,03 Kč

Regenerace zeleně hřiště

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Regenerace zeleně hřiště
 • Žádost o dotaci byla podána na Středočeský kraj dne 18.12.2013
Stručný popis projektu
V rámci projektu bude vysázena rekreační zeleň ve městě Černošice - sportpark Berounka. Bude vysázeno 50 kusů dekorativních keřů, 8 kusů jehličnanů a 5 kusů alejových stromů.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Středočeský kraj
Fond: Životní prostředí a zemědělství
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 44 140 Kč
Požadovaný příspěvek :           41 933 Kč
Spoluúčast města:    2 207 Kč
 
 

 

Bruslení pro děti ze Základní školy Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Bruslení pro děti ze základní školy Černošice
 • Žádost o dotaci byla podána na Středočeský kraj dne 18.12.2013
Stručný popis projektu
V rámci projektu bude podpořeno zimní bruslení pro žáky ze Základní školy. Bruslení se budou účastnit žáci prvního stupně, od druhé do čtvrté třídy.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Středočeský kraj
Fond: Vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 112 500 Kč
Požadovaný příspěvek :           100 000 Kč
Spoluúčast města:    12 500 Kč
 
Aktivizační program pro seniory v Černošicích 2016
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Aktivizační program pro seniory v Černošicích 2016
 • Žádost o dotaci podaná na Středočeský kraj nebyla schválena, jelikož Středočeský kraj již nepodporuje jiné než základní služby terénní pečovatelské služby dle zákona, jakékoli aktivizační aktivity nad rámec základních služeb tedy nelze uplatnit.
Stručný popis projektu

V rámci projektu měly být realizovány dva tematické výlety pro seniory, zajištěna autobusová přeprava seniorů na plavání a realizován jeden pobyt na horách.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Středočeský kraj
Fond: Humanitární, sociální oblast, evidenční číslo projektu HUF/SOC/026563/2016
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:

135 000 Kč

Požadovaný příspěvek: 128 000 Kč
Spoluúčast města:

7 000 Kč

Termíny realizace projektu:

Termín realizace projektu měl být do konce roku 2016.

Za tuto stránku odpovídá Monika Formáčková

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Radim Jasek