Černošice
Černošice

Hlášení závad a havárií v tělese pozemní komunikace


Ustanovení § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platném znění, kterou se provádí § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, řeší postup dodatečného povolování zvláštního užívání komunikací podle § 25 odst. 6 písm. c) v souladu s § 36 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, při užití dálnice, silnice nebo místní komunikace a silničního pomocného pozemku při provádění stavebních prací v důsledku havárie.

Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání v případě havárie podává ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání povoleno (správce, vlastník inženýrské sítě).

Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

Dodatečné povolení zvláštního užívání dálnice, silnice I., II. a III. třídy a místní komunikace v případě havárie vydává příslušný silniční správní úřad s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici a rychlostní silnici, v ostatních případech se souhlasem příslušného orgánu Policie ČR.

Příslušný silniční správní úřad žádost a přiložené doklady posoudí, podle potřeby si vyžádá souhlas:

  • vlastníka dotčené pozemní komunikace,
  • Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici a rychlostní silnici, v ostatních případech souhlas příslušného orgánu Policie České republiky,

a vydá dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání – stanovení podmínek pro uvedení komunikace v místě havárie do původního stavu.

Způsob podání žádosti:

Podáním žádosti o dodatečné povolení zvláštního užívání pozemní komunikace u příslušného silničního správního úřadu se souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o dálnice nebo rychlostní silnice, v ostatních případech po předchozím souhlasu příslušného orgánu Policie ČR. Podání lze učinit též faxem či elektronicky (takové podání nutno do 5dnů doplnit v písemné formě nebo do protokolu). Správní řízení je zahájeno dnem doručení žádosti příslušnému silničnímu správnímu úřadu.

Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost o dodatečné povolení zvláštního užívání v případě havárie se podává podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje :

  • přesné určení místa (staničení), účelu a doby zvláštního užívání a způsobu jeho realizace (jaký druh stavebních prací, jaký rozsah akce apod.),
  • jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání zodpovídat, jeho rodné číslo a adresu (u právnických osob jejich název, sídlo a IČO),
  • odhadovaný vliv zvláštního užívání (popřípadě ruchu tímto užíváním vyvolaného) na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku komunikace a návrh řešení vzniklé situace,
  • povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání, pokud je takové povolení zapotřebí podle zvláštních předpisů,
  • stanovisko dotčených správních úřadů, pokud je to zapotřebí podle zvláštních předpisů.

Označení místa havárie (vyvolané prováděním stavebních prací) upravuje zvláštní předpis - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Vzor žádosti nalezenete zde

Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

Za vydání dodatečného povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace v případě havárie na pozemní komunikaci není stanoven správní poplatek.

Lhůty pro vyřízení:

Žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací se doručí příslušnému silničnímu správnímu úřadu neprodleně po vzniku nebo zjištění havárie.

Účastníci řízení:

Žadatel (správce, vlastník inženýrské sítě), vlastník (správce) pozemní komunikace.

Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Odvolání proti rozhodnutí příslušných silničních správních úřadů se podává do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Za provádění prací bez platného povolení nebo nedodržení podmínek rozhodnutí může být uložena pokuta dle § 42 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, do výše 500 000,- Kč.

Za neprodlené neuzavření či neoznačení pozemní komunikace v případě havárie, za neprodlené neoznámení havárie nebo provedení nezbytných prací k bezprostřednímu odstranění této havárie vlastníku (správci) pozemní komunikace může být uložena pokuta dle § 42 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, do výše 200 000,- Kč.

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 12:00 hodin

Podskalská 19, Praha 2, odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací, 1. patro budovy

                                                                                 Za tuto stránku odpovídá P. Pelešková

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie