Černošice
Černošice

Prohlášení o volbě druhého jména

Od 1. 7. 2001, tj. po nabytí účinnosti zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může státní občan České republiky užívat dvě jména při splnění podmínek stanovených citovaným zákonem. Užívání druhého jména lze docílit prohlášením o volbě druhého jména. Toto prohlášení není časově omezeno, nepodléhá správnímu poplatku, lze je učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět. Užívání dvou jmen prokazuje občan ČR rodným listem vydaným po 1. 7. 2001. Podrobné informace občanům poskytne kterýkoli matriční úřad.

  Kdo podává žádost

Občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana České republiky, jehož se prohlášení o volbě druhého jména týká.

Je-li v matriční knize zapsáno více jmen (u občanů narozených do 31. 12. 1949), lze druhé jméno zvolit pouze z těchto zapsaných jmen. Zvolené druhé jméno nesmí být stejné. K volbě druhého jména pro nezletilého staršího 15 let musí být připojen jeho souhlas.

  Co musíte předložit

 • Písemné prohlášení o zvolení jména, které obsahuje:

  • jméno(a), příjmení, datum a místo narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,

  • místo narození osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,

  • jméno(a), příjmení, popřípadě rodná příjmení a datum narození fyzických osob činících prohlášení za nezletilce,

  • jméno, popřípadě jména, která si zvolí,

  • ověřený podpis prohlašovatelů; je-li prohlášení činěno osobně, ověření podpisů není třeba a matriční úřad na prohlášení poznamená, že bylo podepsáno před ním, nebo že byl podpis, popřípadě podpisy, uznány za vlastní,

  • případně souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o zvolení druhého jména.

 • K prohlášení se připojí

  • rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká

  Poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

  Lhůty pro vyřízení

Matriční úřad, v jehož matriční knize je narození zapsáno, vydá žadateli do 30 dnů od obdržení prohlášení nový rodný list.

  Opravné prostředky

V případě zamítnutí prohlášení o druhém jménu je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

  Další informace

Co je to "matriční úřad"?

Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  Kde situaci řešit:

Podskalská 19, Praha 2, správní odbor, 1.patro

Karlštejnská 259, Černošice, správní odbor

 

Za tuto stránku odpovídá Marcela Růžičková

 

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie