Černošice
Černošice

Ženské příjmení

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice (tedy přidáním přípony -ová). Při zápisu uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství (dále jen "partnerství") lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství nebo vznik partnerství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství nebo vstupu do partnerství užívat, v mužském tvaru.

Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru.

Žádost o zápis příjmení ženy v mužském tvaru lze podat i zpětně, tj. v případech, kdy žena nebo dítě ženského pohlaví užívá dosud příjmení v souladu s pravidly české mluvnice.

Jde-li o dítě starší 12 let, připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož ke změně tvaru příjmení nemůže dojít. Není-li jeden rodič znám, je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle žádosti druhého rodiče.

Žádost o užívání téhož příjmení ženy v mužském tvaru lze bezplatně podat pouze jednou. Veškeré další žádosti o uvedení téhož příjmení v mužském tvaru (po předchozím návratu k přechýlené formě) jsou posuzovány jako změna příjmení (viz kapitola Změna jména a příjmení).

Užívá-li žena příjmení v mužském tvaru, může u kteréhokoli matričního úřadu požádat o užívání svého příjmení v souladu s pravidly české mluvnice. Jde-li o dítě starší 12 let, připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož nemůže ke změně tvaru příjmení dojít. Není-li jeden rodič znám, je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle žádosti druhého z rodičů.

  Kdo podává žádost

Žena nebo rodiče (zákonní zástupci) nezletilého dítěte ženského pohlaví.

Při zápisu úmrtí cizinky se uvede v matriční knize příjmení zemřelé ženy v mužském tvaru, bude-li jeho užívání prokázáno matričním dokladem, popřípadě jinou veřejnou listinou.

  Co musíte předložit

  • žádost o uvedení příjmení v mužském tvaru,

  • průkaz totožnosti žadatele (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu na území ČR),

  • matriční doklad, byl-li již zápis proveden,

  • jde-li o nezletilé dítě - písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem.

  • příp. písemný souhlas nezletilého dítěte staršího 12 let.

  Poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

  Lhůty pro vyřízení

Zápisy matričních událostí, nebo změny, popřípadě zápisy dodatečných záznamů, se provádějí nejpozději do 30 dnů od obdržení podkladů.

  Opravné prostředky

  • Pokud se žadateli nevyhoví v plném rozsahu, vydá se o tom rozhodnutí. Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

  Kde situaci řešit:

Podskalská 19, Praha 2, správní odbor, 1.patro

Karlštejnská 259, Černošice, správní odbor

Za tuto stránku odpovídá Marcela Růžičková

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie