Černošice
Černošice

Změna jména a příjmení

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.

  Kdo podává žádost

 • občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana České republiky

 • fyzická osoba, která není občanem České republiky, má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky

 • změna příjmení se povolí tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod

 • změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno neexistující, zkomolené, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů,

 • změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

  Kam se obrátit

O povolení změny jména nebo příjmení se rozhoduje na základě písemné žádosti.

 • matriční úřad podle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR,

 • u nezletilého dítěte matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu,

 • Úřad městské části Praha 1, pokud u žadatele či nezletilého dítě takový pobyt není

 • jsou-li pro to závažné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno nebo příjmení, které má být změněno, zapsáno

  Co musíte předložit

Na úřadě předložte písemnou žádost, která obsahuje:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele

 • rodné číslo

 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte

 • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto osoby

 • údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte

 • odůvodnění

K žádosti musí být přiložen:

 • rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo rodný list nezletilého dítěte, doklad o partnerství

 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství

 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list

 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu)

 • doklad o státním občanství (tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství České republiky, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství České republiky uveden)

 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území ČR, průkaz žadatele o udělení azylu, průkaz o povolení k pobytu azylanta)

 • souhlas fyzické osoby starší 12 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení

 • jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas

  Poplatky

Občan zaplatí

 • při povolení změny příjmení hanlivého, směšného - 200 Kč

 • při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (např. pokud je žádost o užívání dřívějšího příjmení podána déle jak šest měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu manželství) nebo cizojazyčného - 300 Kč

 • v ostatních případech - 3.000 Kč.

Osvobozena od poplatku je změna příjmení, k níž dochází na základě oznámení rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena kterémukoli matričnímu úřadu do 6 měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

Osvobozena od poplatku je změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

  Lhůty pro vyřízení

Správní orgán, je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popřípadě do 60 dnů, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.

  Další činnosti

Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu, průkazu žadatele o udělení azylu, průkazu o povolení k pobytu azylanta.

  Opravné prostředky

V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

  Kde situaci řešit:

Karlštejsnká 259, Černošice, správní odbor

Za tuto stránku odpovídá Marcela Růžičková


 

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Petr Kubín