Černošice
Černošice

Změna jména a příjmení

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.

  Kdo podává žádost

 • občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana České republiky

 • fyzická osoba, která není občanem České republiky, má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky

 • změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod

 • změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem

 • změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého

  Kam se obrátit

O povolení změny jména nebo příjmení se rozhoduje na základě písemné žádosti.

 • matriční úřad podle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR,

 • u nezletilého dítěte matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu,

 • Úřad městské části Praha 1, pokud u žadatele či nezletilého dítě takový pobyt není

 • jsou-li pro to závažné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno nebo příjmení, které má být změněno, zapsáno

  Co musíte předložit

Na úřadě předložte písemnou žádost, která obsahuje:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele

 • rodné číslo

 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte

 • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto osoby

 • údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte

 • odůvodnění

K žádosti musí být přiložen:

 • rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo rodný list nezletilého dítěte

 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství

 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list

 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu)

 • doklad o státním občanství (tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství České republiky, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství České republiky uveden)

 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území ČR, průkaz žadatele o udělení azylu, průkaz o povolení k pobytu azylanta)

 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení

 • jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas

  Poplatky

Občan zaplatí 100,- Kč

 • při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného

 • při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (např. pokud je žádost o užívání dřívějšího příjmení podána déle jak šest měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu manželství)

 • při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí

Při povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech zaplatí občan 1 000,- Kč.

Poplatek se platí před provedením úkonu, tzn. před vydáním rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

Osvobozena od poplatku je změna příjmení, k níž dochází na základě oznámení rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena kterémukoli matričnímu úřadu do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

Osvobozena od poplatku je změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

  Lhůty pro vyřízení

Správní orgán, je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popřípadě do 60 dnů, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.

  Další činnosti

Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu, průkazu žadatele o udělení azylu, průkazu o povolení k pobytu azylanta.

  Opravné prostředky

V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

  Kde situaci řešit:

Karlštejsnká 259, Černošice, správní odbor

Za tuto stránku odpovídá Marcela Růžičková


 

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mokropeský jez