Černošice
Černošice

Užívání staveb


Základní informace

Problematika užívání stavby je upravena v ustanoveních §§ 119 - 124 zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“) a souvisejících právních předpisech:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen “správní řád“ ) Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech , územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb. , o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 • Vyhláška č. 268/2009, o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č. 398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 nebo stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle §104 odst. 1 písm. a) až d) a k), nebo stavby ohlašované podle zvláštního právního předpisu anebo byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116 stavebního zákona nebo certifikátu autorizovaného inspektora § 117 stavebního zákona, byla dokončována podle opakovaného stavebního povolení nebo dodatečného povolení stavby pod § 129 stavebního zákona, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu - § 120 stavebního zákona nebo kolaudačního souhlasu.

Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby - § 123 stavebního zákona, a to před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. Dále může stavební úřad vydat povolení ke zkušebnímu provozu stavby - § 124 stavebního zákona, kterým se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle dokumentaci či projektové dokumentace.

Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právnímiu předpisy např.

 • § 4 vyhlášky č. 111/1981 Sb., o čištění komínů
 • §15 a 19 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů( zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • § 4 vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění nařízení vlády č. 352/200Sb.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ve věci užívání stavby je oprávněn jednat stavebník tedy:

 • fyzická osoba,
 • fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů
 • nebo právnická osoba

a to samostatně nebo na základě zmocnění k zastupování.

Podmínky a postup řešení

Žízení se zahajuje na základě písemného oznámení o užívání stavby a žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby, které je nutné podat na předepsaném formuláři, přičemž obsahové náležitosti podání i žádosti jsou upraveny v ust. § 37 správního řádu a v ust. §§ 120 odst. 1 a 6 a 122 odst. 1 a 6 stavebního zákona a ve vyhlášce č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Doklady:

K žádosti je nutné připojit všechny potřebné doklady či písemnosti, které jsou stanoveny v ust. § 120, 121, 123 a 124 stavebního zákona a v části B přílohy č. 4 a 5 vyhlášky ( respektive v části B předepsaného formuláře). Žádost o povolení k předčasnému užívání stavby nebo k povolení zkušebního provozu je možné podat písemně volnou formou.

Předepsaný formulář ke stažení najdete zde

Žádost je možné podat:

 • zaslat poštou na adresu stavebního úřadu
 • osobně na podatelně úřadu na pracovišti v Černošicích i v Praze
 • elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem

Správní a jiné poplatky

 • Za vydání kolaudačního souhlasu se správní poplatek nevyměřuje.
 • Za vydání povolení k předčasnému užívání stavby se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 bodu 8 , I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1 000,- Kč.
 • Za vydání povolení ke zkušebnímu provozu stavby se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 bodu 9 , I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1 000,- Kč.

Lhůty pro vyřízení

S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení užívání, stavební úřad rozhodnutím užívání nezakáže.

Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Závěrečná kontrolní prohlídka musí být vykonána do 60 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Další účastníci

 • Oznámení užívání stavby a kolaudační souhlas - nevede se řízení, a proto zde není stanoven okruh účastníků řízení.
 • Předčasné užívání stavby - účastníkem řízení je podle ust. § 123 odst. 1 stavebního zákona stavebník, zhotovitel stavby a vlastník stavby.
 • Zkušební provoz stavby – účastníkem řízení je podle ust. § 124 odst. 2 stavebního zákona stavebník a vlastník stavby.

Další dotčení mohou být dotčené orgány, provozovatelé a vlastníci veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Opravné prostředky

Oznámení užívání stavby a kolaudační souhlas jsou správní akty, které je možné přezkoumat. Žádost o přezkum se podává u správního orgánu, který ho vydal.

Opravné prostředky proti rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby a rozhodnutí o povolení zkušebního provozu se dělí na řádné – odvolání a mimořádné- přezkum a obnova řízení. Rozdíl mezi nimi je ten, že odvolání je možné do rozhodnutí, které ještě nenabylo právní moci, přičemž přezkum nebo obnova řízení je možná pouze u pravomocných rozhodnutí. V případě odvolání odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud správní řád nestanoví jinak. Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal.

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 12:00 hodin - předchozí domluva s referentem nutná

Prosíme návštěvníky stavebního úřadu, aby si ve dnech mimo pondělí a středu předem telefonicky nebo emailem ověřili přítomnost referenta, který má jejich území na starosti

Riegrova 1209, Černošice, odbor stavební úřad

                                                                                  Za tuto stránku odpovídá P. Pelešková

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Matyáš Paul