Černošice
Černošice

Užívání staveb


Základní informace

Problematika užívání stavby je upravena v ustanoveních §§ 119 - 124 zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“) a souvisejících právních předpisech:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen “správní řád“ ) Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech , územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb. , o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 • Vyhláška č. 268/2009, o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č. 398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 nebo stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle §104 odst. 1 písm. a) až d) a k), nebo stavby ohlašované podle zvláštního právního předpisu anebo byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116 stavebního zákona nebo certifikátu autorizovaného inspektora § 117 stavebního zákona, byla dokončována podle opakovaného stavebního povolení nebo dodatečného povolení stavby pod § 129 stavebního zákona, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu - § 120 stavebního zákona nebo kolaudačního souhlasu.

Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby - § 123 stavebního zákona, a to před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. Dále může stavební úřad vydat povolení ke zkušebnímu provozu stavby - § 124 stavebního zákona, kterým se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle dokumentaci či projektové dokumentace.

Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právnímiu předpisy např.

 • § 4 vyhlášky č. 111/1981 Sb., o čištění komínů
 • §15 a 19 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů( zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • § 4 vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění nařízení vlády č. 352/200Sb.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ve věci užívání stavby je oprávněn jednat stavebník tedy:

 • fyzická osoba,
 • fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů
 • nebo právnická osoba

a to samostatně nebo na základě zmocnění k zastupování.

Podmínky a postup řešení

Žízení se zahajuje na základě písemného oznámení o užívání stavby a žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby, které je nutné podat na předepsaném formuláři, přičemž obsahové náležitosti podání i žádosti jsou upraveny v ust. § 37 správního řádu a v ust. §§ 120 odst. 1 a 6 a 122 odst. 1 a 6 stavebního zákona a ve vyhlášce č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Doklady:

K žádosti je nutné připojit všechny potřebné doklady či písemnosti, které jsou stanoveny v ust. § 120, 121, 123 a 124 stavebního zákona a v části B přílohy č. 4 a 5 vyhlášky ( respektive v části B předepsaného formuláře). Žádost o povolení k předčasnému užívání stavby nebo k povolení zkušebního provozu je možné podat písemně volnou formou.

Předepsaný formulář ke stažení najdete zde

Žádost je možné podat:

 • zaslat poštou na adresu stavebního úřadu
 • osobně na podatelně úřadu na pracovišti v Černošicích i v Praze
 • elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem

Správní a jiné poplatky

 • Za vydání kolaudačního souhlasu se správní poplatek nevyměřuje.
 • Za vydání povolení k předčasnému užívání stavby se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 bodu 8 , I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1 000,- Kč.
 • Za vydání povolení ke zkušebnímu provozu stavby se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 bodu 9 , I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1 000,- Kč.

Lhůty pro vyřízení

S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení užívání, stavební úřad rozhodnutím užívání nezakáže.

Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Závěrečná kontrolní prohlídka musí být vykonána do 60 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Další účastníci

 • Oznámení užívání stavby a kolaudační souhlas - nevede se řízení, a proto zde není stanoven okruh účastníků řízení.
 • Předčasné užívání stavby - účastníkem řízení je podle ust. § 123 odst. 1 stavebního zákona stavebník, zhotovitel stavby a vlastník stavby.
 • Zkušební provoz stavby – účastníkem řízení je podle ust. § 124 odst. 2 stavebního zákona stavebník a vlastník stavby.

Další dotčení mohou být dotčené orgány, provozovatelé a vlastníci veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Opravné prostředky

Oznámení užívání stavby a kolaudační souhlas jsou správní akty, které je možné přezkoumat. Žádost o přezkum se podává u správního orgánu, který ho vydal.

Opravné prostředky proti rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby a rozhodnutí o povolení zkušebního provozu se dělí na řádné – odvolání a mimořádné- přezkum a obnova řízení. Rozdíl mezi nimi je ten, že odvolání je možné do rozhodnutí, které ještě nenabylo právní moci, přičemž přezkum nebo obnova řízení je možná pouze u pravomocných rozhodnutí. V případě odvolání odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud správní řád nestanoví jinak. Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal.

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 12:00 hodin - předchozí domluva s referentem nutná

Prosíme návštěvníky stavebního úřadu, aby si ve dnech mimo pondělí a středu předem telefonicky nebo emailem ověřili přítomnost referenta, který má jejich území na starosti

Riegrova 1209, Černošice, odbor stavební úřad

                                                                                  Za tuto stránku odpovídá P. Pelešková

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0