Černošice
Černošice

Mateřská škola Vápenice

Mateřská škola Vápenice (Pod Ptáčnicí)


 

Výstavba mateřské školy Černošice ulice Pod Ptáčnicí

15. 12. 2009 - na Regionální radu Střední Čechy podána žádost o dotaci na výstavbu nové dvoupodlažní mateřské školy v lokalitě Na Vápenici v Černošicích. Žádost byla podána na základě výzvy č. 39 (prioritní osa 15.3 Integrovaný rozvoj území, oblast podpory 15.3.2. Rozvoj měst). V navrhované MŠ jsou umístěny 3 třídy s celkovým počtem 78 dětí.

25. 10. 2010 - na akci byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace. Akce byla financována za spoluúčasti Evropských fondů - zprostředkovatel ROP NUTS II Střední Čechy.

Informace z průběhu stavby:

19. 11. 2010 - byla zahájena výstavba mateřské školy. Na základě výběrového řízení byla vybrána realizační firma Konstruktiva Branko, a.s. Po vybudování zařízení staveniště provedl zhotovitel skrývku ornice v prostoru stavby a dále byla provedena záporová stěna, která zajistí stabilitu stávající komunikace „Pod Ptáčnicí“ oproti výkopu pro založení objektu MŠ. 

Leden 2011- byly zahájeny zemní práce pro hloubení stavební jámy pro vlastní objekt MŠ, které byly dokončeny v 1. týdnu v únoru. .

Únor 2011 - byly zahájeny vlastní betonářské práce na založení spodní stavby objektu MŠ. Na základě uzavřené partnerské smlouvy mezi Městem Černošice a Základní školou Černošice byla v  roce 2011 provedena úprava a rozšíření technologie kuchyňského vybavení v objektu základní školy z důvodu přípravy jídel i pro nový počet strávníků v budovaném objektu MŠ, kde je v projektu uvažován pouze dovoz a výdej jídel.

Březen až květen 2011- byla provedena celá hrubá stavba objektu MŠ zahrnující suterén a dvě nadzemní podlaží v severní části a spojovací krček a dvě nadzemní podlaží u jižní části objektu MŠ. Byly zahájeny práce na vyzdívání vnitřních příček, hrubých rozvodech elektro, zdravotní techniky a vzduchotechniky a  probíhaly .práce na provádění střešního pláště.

Provádění prací bylo průběžně kontrolováno stavebním dozorem města, probíhaly pravidelné kontrolní dny na stavbě 1x týdně za účasti zástupců města i projektanta a na stavbě byla dále zajištěna činnost koordinátora BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb.

 
Červen až srpen 2011 -  na základě vypsaného výběrového řízení (dne 26.5.) na vypracování projektové dokumetace volného a vestavěného interiéru v objektu MŠ vč. specifikace navrhovaných zařízení a typových výrobků byla s vybraným projektantem Mgr. Hladíkem uzavřena Smlouva o dílo. Projektová dokumentace byla předána v požadovaném termínu 15. 8. 2011 a následně bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele interiéru MŠ. Lhůta pro podání nabídek skončila dne 5. 9. 2011, hodnocení nabídek provedla hodnotící komise dne 7. 9. 2011. Následně vybrala Rada města na doporučení komise dne 12. 9. 2011 vítěznou firmu Kořan nábytek, s.r.o., s níž byla uzavřena Smlouva o dílo. Zahájení dodávky a montáže jednotlivých prvků interiéru proběhne v měsíci říjnu 2011.
 
Na základě pokynu vedení města bylo vypsáno dne 22. 7. výběrové řízení na dodávku a montáž osobního výtahu, který bude umístěn ve schodišťovém prostoru, bude splňovat požadavky pro bezbariérové užívání stavby a zároveň bude personálem MŠ využíván pro transport dovezených jídel do přípraven u jednotlivých tříd v MŠ. Vybranou firmou vzešlou z výběrového řízení jsou Pražské výtahy, s.r.o. s cenou 1 243 200,- Kč vč. DPH. V této ceně je uvažováno s řešením výtahové šachty v proskleném provedení. Montáž výtahu bude zahájena 20. 10. 2011 a předpoklad dokončení a uvedení do provozu je 30. 11. 2011.

V souvislosti s plánovaným zvýšením kapacity kuchyně v ZŠ Černošice (pro nový počet strávníků v objektu MŠ) byla zpracována projektová dokumentace pro rozšíření technologie stávající  kuchyně. V této dokumentaci byly zapracovány připomínky z konzultací s Krajskou hygienickou stanicí, ředitelem ZŠ PhDr. Mouchou a vedoucí školní jídelny pí. Kočovou. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitelskou firmu a vlastní realizaci provedla v srpnu vybraná firma TeS, spol. s r.o., Chotěboř. Školní kuchyně byla mimo jiné vybavena novými myčkami nádobí a elektrickými konvektomaty, které zkvalitní a urychlí přípravu jídel pro děti v základní i mateřské škole.

Na základě jednání se zhotovitelem stavby firmou Konstruktiva Branko, a.s. došlo k dohodě o urychleném postupu prací a zkrácení finálního termínu stavby. Nový termín dokončení byl potvrzen uzavřeným smluvním dodatkem č. 2 a je stanoven na 30. 9. 2011.
 
Září 2011 - byla provedena barevná fasáda vč. zateplovacího systému, osazena okna, .dokončen střešní plášť, v objektu ukončeny povrchové úpravy stěn a stropů. Dále proběhla veškerá kompletizace jednotlivých řemesel (zdravotní technika, elektroinstalace, ústřední vytápění, vzduchotechnika apod.). 
 
Byly zahájeny venkovní úpravy areálu – tj. čisté terénní úpravy, komunikace pro pěší, vybavení hřišť, výsadba zeleně, oplocení, parkoviště apod. Dne 30. 9. 2011 byla stavba MŠ ukončena a zhotovitelem předána.
. . 
 
Na základě výsledků konkursního řízení byla Radou města dne 12. 9. 2011 jmenována do funkce ředitelky MŠ - paní Andrea Červenková, DiS, která od října tuto funkci vykonává a připravuje mj. podklady k zápisu do nové MŠ.
 
V měsíci říjnu a listopadu 2011 proběhly plánované související činnosti - dodávka a montáž osobního výtahu a volného a vestavěného interiéru v objektu MŠ.
 
Stavba byla kompletně zkolaudována dne 23. listopadu 2011 .
 
Termín otevření MŠ byl dle předpokladu 2. ledna.2012, kterému předcházel řádný zápis dětí vyhlášený 1 měsíc před faktickým otevřením. Před vyhlášením zápisu proběhla také kolaudace mateřské školy, zápis do školského rejstříku a zápis do obchodního rejstříku.
 
Dne 14. 10. 2011 byly zaregistrovány webové stránky MŠ Barevný ostrov: www.skolkabarevnyostrov.webnode.cz
Dne 31.10. 2011 proběhla jejich první úspěšná prezentace. Tyto stránky byly spuštěny s předstihem před otevřením mateřské školy, aby seznámily budoucí zájemce a širokou veřejnost o dění v ní. Návštěvníci na stránkách naleznou všechny informace o nové MŠ, o jejím programu, o předpokládaném zápisu dětí a případné další otázky. Nezodpovězené otázky můžete posílat na emailovou adresu mateřské školy: skolkabarevnyostrov@seznam.cz.
 
Původní termín dokončení dle Smlouvy o dílo byl 15. 2. 2012
Původní datum ukončení celého dotačního projektu byl 29. 5. 2012
 
Nový termín dokončení stavby MŠ dle Smluvního dodatku č. 2 je 30. 9. 2011

Nové datum ukončení celého dotačního projektu je 29. 12. 2011

Předpokládaný termín zahájení provozu mateřské školy je 2. 1. 2012

Cena dle Smlouvy o dílo s vítězným zhotovitelem: 25 161 797,- Kč vč. DPH 

Cena dle Dodatku č. 1 (změna založení objektu): 25 656 134,- Kč vč. DPH

Cena dle Dodatku č. 3 (vícepráce):                      26 079 981,42 Kč vč. DPH

Cena dle Dodatku č. 4 (vícepráce):                      26 571 270,- Kč vč. DPH


Výše dotace dle smlouvy o dotaci: 14 721 334,93 Kč
(z původně předpokládaných rozpočtových prostředků ve výši 32 mil. Kč uvedených v žádosti o dotaci)

logo ROP

 

Architektonické a stavebně technické řešení

 

Smlouvy týkající se projektu školky najdete v sekci Smlouvy.

Vizualizace provedení dětského hřiště nové školky

 

 

Školka Vápenice 

Zpět na přehled projektů 

Za tuto stránku odpovídá P. Hoppová

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie