Černošice
Černošice

Místní poplatky, rozpočet, místní koeficient daně z nemovitosti aj.


Za tuto stránku odpovídá J. Ullrichová

Dobrý den,
ano, jedná se o místní koeficient podle § 12 zákona č. 338/1992 Sb. je 5. Byl stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 4/2011 vydanou zastupitelstvem města pod číslem usnesení Z/9/2/2011 dne 22. 9. 2011. Vyhláška je k nahlédnutí na webu města samosprava/vyhlasky-narizeni-opatreni-pravidla/obecne-zavazne-vyhlasky/
Koeficient se podle našich informací nevztahuje na druh nemovitosti A (orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad) a druh B (trvalý travní porost). Na ostatní druhy nemovitostí se s největší pravděpodobností vztahuje. Správcem této daně pro nemovitosti v Černošicích je Finanční úřad Praha - západ, Na Pankráci 95, tel. 261 371 111, který jako jediný může poskytnou zaručené informace.
Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru

Dobrý den,
místní koeficient podle § 12 zákona č. 338/1992 Sb. je 5. Byl stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 4/2011 vydanou zastupitelstvem města pod číslem usnesení Z/9/2/2011 dne 22. 9. 2011. Vyhláška je k nahlédnutí na webu města samosprava/vyhlasky-narizeni-opatreni-pravidla/obecne-zavazne-vyhlasky/
Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru

Hezký den, 
rodičovský příspěvek si lze vyřídit na Úřadu práce, odd. dávek státní sociální podpory, Kartouzská 4, Praha 5, tel: 950 152 111, kde Vám bude poskytnuto i komplexní poradenství v této věci. 
Jana Tůmová, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Dobrý den,
pasport komunikací, s nimiž se počítá v připravované investiční akci související se zrychlenou rekonstrukcí komunikací ve městě obsahuje i údaje o stáří vodovodu a kanalizace uložených pod vybranými komunikacemi. Zároveň jsou městu známy údaje o poruchovosti zařízení VaK, takže je možné zodpovědně určit, jaký vodovod či kanalizace bude v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí komunikací nutné opravit. Případná oprava vodovodů a kanalizací, pokud bude nutná, by probíhala samozřejmě v předstihu před realizací zpevněných vozovek.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Dobrý den, v Černošicích je přibližně polovina odebírané vody z vlastních zdrojů tzn.: voda podzemní, která obsahuje větší množství minerálů. Kvalita vody v Černošicích odpovídá Vyhlášce 252/04. Tato voda je následně upravována, ale je zkrátka "tvrdá" a toto nelze ani technologicky změnit.
Hodnota „ tvrdosti vody“, tzn.: Suma Ca + Mg je dána vyhláškou pouze jako doporučená hodnota.V Černošicích se hodnota tohoto ukazatele pohybuje kolem 3,5 mmol/l, což je sice voda tvrdá, ale neznamená to, že je to voda závadná. Naopak pro lidský organismus je prospěšnější pití vody obohacené minerály. Tvrdá voda má příznivý vliv na lidské zdraví, a to např. z hlediska snížení rizika výskytu kardiovaskulárních onemocnění (viz studie Státního zdravotního ústavu z prosince r. 2000, aktualizováno únor 2003).
Na druhou stranu voda tvrdá činí potíže s usazováním vápníku a hořčíku na kovových součástkách spotřebičů. Dnes však existuje řada prostředků, jak tyto spotřebiče ochránit. Je pouze na spotřebitelích zda co budou chránit, zda svoje zdraví či spotřebiče.

Cena vody v Černošicích vychází z Kalkulace cen pro vodné a stočné sestavené dle Zákona o vodovodech a kanalizacích 274/2001 Sb. a Opatření obecné povahy ministerstva zemědělství č.j. 22402/06-16330 a je, v porovnání s cenami vody v dalších obcích a městech v okolí, průměrná.
Jiří Jiránek, vedoucí odbboru investic a správy majetku 

Dobrý den,
pokud je dcera trvale hlášena v Černošicích, je na základě zákona o místních poplatcích a Obecně závazné vyhlášce města Černošice č.2/2010, povinna platit místní poplatek za odpad v Černošicích. Osvobození se vztahuje (kromě jiného) pokud by trvale pobývala mimo území ČR, tyto důvody by trvaly nepřetržitě celý kalendářní rok, tj. od 1.1.-31.12. 2011(prokazují se zpětně). Můžeme vystavit potvrzení o tom, že zde platí tento místní poplatek, pokud to budou v místě pobytu akceptovat (většinou mají majitelé poplatek za odpad zahrnut v nájemní smlouvě). 
Přeji hezký den, Dagmar Ovečková, finanční odbor

 

Vážený pane Linharte,

k vašemu dotazu odpovídám:

na zasedání zastupitelstva dne 22.9. byl většinou hlasů (v poměru 13 pro, 6 proti, jeden se zdržel, jedna nepřítomná) zvýšen koeficient daně z nemovitosti z 2 na 5. Finanční prostředky získané tímto způsobem budou dle přijatého usnesení směrovány do infrastruktury a občanské vybavenosti.

Výše vodného a stočného byla upravena na současnou výši proto, že dřívější vedení města několik let tento poplatek nezvyšovalo, ačkoliv stav vodovodní a kanalizační sítě a ČOV v našem městě je velmi špatný a tato oblast vyžaduje a bude vyžadovat milionové investice.

Otázka výše platby za odpad (a rozhodnutí zastupitelů dále fungovat v režimu tzv. místního poplatku anebo přechod na tzv. poplatek) bude mimo jiné záviset i na výsledku výběrového řízení, které jsme právě vyhlásili a na rozhodnutí poslanců ponechat či zvýšit hodnotu maxima místního poplatku.

Daniela Göttelová

místostarostka

Dobrý den, o zvýšení koeficientu daně z nemovitosti rozhoduje zastupitelstvo města. O tomto případném zvýšení by se mohlo rozhodnout za podmínky účelového navázání zvýšeného příjmu města na investice do zrychlené obnovy místních komunikací v Černošicích. V současné době teprve probíhají analýzy takového možného scénáře. Záměr bude detailně prezentován na zasedání zastupitelstva 22. září.

Filip Kořínek, starosta

 

 


Město má na svém území zavedený systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  (obecně závazná vyhláška č. 1/2007) a obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011 byl zaveden místní poplatek za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ( dále jen "poplatek za odpad“). Poplatník je v této vyhlášce definován v souladu se zákonem ( §10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích).

V květnu proběhlo jednání vedení Města  s vedením svozové firmy Rumpold, se kterou mělo Vaše společenství smlouvu. Jelikož jste již měli uzavřenou smlouvu s touto svozovou firmou a většinou již zaplacen svoz KO za I.pololetí, bylo ujednáno, že do 30.6.2011 bude platná smlouva se svozovou firmou (smlouvu bylo nutno k 30.6.2011 vypovědět) a od 1.7.2011 budete platit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Městu Černošice.

V srpnu jsme tedy začali rozesílat nové složenky na druhé pololetí r.2011. Pokud někdo již částku uhradil, vznikl mu přeplatek na příští rok, nebo přeplatek na základě písemné žádosti vrátíme zpět.

Splatnost poplatku je dle vyhlášky stanovena k 31.3. a 30.9. kalendářního roku, poplatník  však v souladu s §163 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů není povinen úhradu poplatku za odpad provést pouze složenkou, ale i dalšími, zákonem stanovenými způsoby. Tudíž ani není povinen čekat na doručení složenky městem, je poplatníkovou odpovědností zaplatit místní poplatek do doby splatnosti stanovené obecně závaznou vyhláškou. Přesto město složenky zasílá, a to ještě před stanoveným termínem splatnosti. 

SVJ může platit poplatek za odpad jednou částkou, kdy jak zákon o místních poplatcích, tak naše OZV č. 1/2011 umožňuje v případě bytového domu odvádět poplatek za odpad správcem nebo vlastníkem. V takovém případě správce nahlásí jména a data narození osob, za které poplatek odvádí. Pro lepší identifikaci, popř. vrácení případných přeplatků z důvodů např. přestěhování, upřednostňujeme placení jednotlivých občanů příp. společného plátce za jednu rodinu. Počet popelnic, do kterých SVJ odpad ukládá, není omezený.

Pro svoz bio odpadu je nutné takovýto odpad ukládat do samostatné popelnice, za svoz bioodpadu se zvláštní poplatek neplatí. SVJ rovněž může využít velkoobjemové kontejnery umisťované v různých částech města dvakrát ročně a ukládání odpadu ve sběrném dvoře v areálu Technických služeb v ul. Topolská.

S účinností od 1.1.2011, kdy byl zrušený institut ,,prominutí poplatku“ nelze poplatníka zprostit povinnosti platit poplatek za odpad z jiných důvodů, než které jsou uvedeny v OZV jako důvody pro osvobození.

Dagmar Ovečková, finanční odbor

 

Odečty vodoměrů budou probíhat v průběhu dubna a května. Odečty letos provádí firma Aquaconsult, s.r.o. Přepočet ze staré ceny na novou proběhne automaticky v závislosti na datu odečtu.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Rybova mše v kostele